Algemene voorwaarden Sijnstra Consultancy

Sijnstra Consultancy, gevestigd te Vlissingen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68105428.

1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van Sijnstra Consultancy.

1.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden die gehanteerd worden door de klant of waarnaar de klant verwijst, wordt van de hand gewezen.

1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen en gelden alleen voor de overeenkomst waarbij deze afwijking is overeengekomen en niet voor latere overeenkomsten.

2 Uitvoering werkzaamheden

2.1 De uitvoering van de werkzaamheden vindt in nauwe samenwerking met de klant plaats. De klant verbindt zich om aan Sijnstra Consultancy alle informatie te verschaffen die redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de werkzaamheden.

2.2 Sijnstra Consultancy kan voor rekening van de klant naar eigen inzicht derden inschakelen voor de uitvoering van werkzaamheden (zoals eventuele andere deskundigen), wanneer Sijnstra Consultancy dit in het belang van de klant acht. Sijnstra Consultancy mag de door bedoelde derden gehanteerde voorwaarden (waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen) namens de klant aanvaarden.

2.3 Iedere opdracht wordt uitsluitend ten behoeve van de klant uitgevoerd en niet van derden. Derden kunnen aan de inhoud van de werkzaamheden geen rechten ontlenen.

3 Aansprakelijkheid

3.1 De aansprakelijkheid van Sijnstra Consultancy is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar verzekeraar voor beroepsaansprakelijkheid wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico onder de betreffende polis.

3.2 Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag of de bedragen die in de drie maanden voor het schadeveroorzakend voorval aan de klant in rekening zijn gebracht met een maximum van € 15.000,-.

3.3 Sijnstra Consultancy is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van al dan niet door haar ingeschakelde derden.

4. Honorarium en kosten

4.1 Het uurtarief dat Sijnstra Consultancy met de klant afspreekt, wordt vastgelegd in een opdrachtbevestiging of een door de klant verstrekte inkooporder. Het honorarium wordt berekend door vermenigvuldiging van het aantal gewerkte uren met dit tarief. Het totaal wordt vermeerderd met BTW, indien van toepassing.

4.2 Kosten voor derden of voor handelingen (zoals griffierechten, kosten van een (proces)advocaat, deurwaarders, gemachtigden of andere externe deskundigen, kosten van vervoer en verblijf e.d.) worden afzonderlijk in rekening gebracht.

5 Betaling

5.1 Sijnstra Consultancy factureert maandelijks, maar kan er ook voor kiezen om bij afronding van een (deel)opdracht direct te factureren.

5.2 De betalingstermijn van facturen is 14 dagen na factuurdatum.

5.3 Sijnstra Consultancy kan bij aanvang van de opdracht om een voorschot vragen. Dit voorschot wordt verrekend met de laatste factuur. Een voorschotfactuur zal worden voldaan voordat met de werkzaamheden wordt gestart.

5.4 Als een betaling niet tijdig of volledig door Sijnstra Consultancy wordt ontvangen, is de klant zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim. In dat geval is het Sijnstra Consultancy toegestaan om een rente van 1% per maand of een gedeelte daarvan te rekenen over het volledige bedrag van de betreffende factuur. Daarnaast kan Sijnstra Consultancy de werkzaamheden opschorten of de opdracht beëindigen zonder aansprakelijk te zin voor eventuele schade die daaruit voortvloeit.

5.5 Indien Sijnstra Consultancy een vordering wegens het uitblijven ter incasso uit handen geeft of zelf ter hand neemt, zal zij de klant hiervan op de hoogte stellen. De klant is in dat geval naast de hoofdsom en rente een vergoeding verschuldigd voor alle in redelijkheid te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten met een minimum van 15% van de hoofdsom.

6 Intellectuele eigendom

6.1 De rechten van intellectuele eigendom op de door Sijnstra Consultancy opgestelde stukken, documenten en materialen berusten bij Sijnstra Consultancy. De klant ontvangt een gebruiksrecht op deze stukken, documenten en materialen om deze te gebruiken voor het doel waardoor deze zijn opgesteld.

7 Geschillen en toepasselijk recht

7.1 Op de rechtsverhouding tussen Sijnstra Consultancy en de klant is Nederlands recht van toepassing.

7.2 Indien de klant ontevreden is over het niveau van dienstverlening door Sijnstra Consultancy of de geleverde werkzaamheden, zal de klant dit altijd eerst zo mogelijk schriftelijk, aan Sijnstra Consultancy melden waarbij een mogelijkheid wordt gegeven om dit te herstellen. Partijen zullen zo nodig in overleg treden over het herstel.

Algemene voorwaarden Sijnstra Consultancy